لایت باکس

 
 ساخت انواع لایت باکس یک طرفه و دو طرفه بامھتابی
در قطرھای مختلف و بنابر ابعاد و سفارش مشتریان قابل اجرامیباشد smd
١.لایت باکس ١٣ سانتی با چاپ فلکس و و پارچه بر حسب متر مربع
٢.لایت باکس ٩ سانتی با چاپ بک لایت برحسب متر محیط
٣.لایت باکس ٨ سانتی با چاپ پارچه برحسب مترمربع
۴.لایت باکس ۶ سانتی با چاپ بک لایت برحسب مترمحیط
۵.لایت باکس چوبی باچاپ بک لایت برحسب متر محیط
۶.لایت باکس ٩سانتی با رویه پوستر اسنپ با چاپ بک لایت برحسب متر محیط
٧.لایت باکس دایره با قطر ۶٠ سانت