محصولات تولیدی

لایت فریم

ﻻﯾت ﻓرﯾم، این ﺳﺎزه ﺑﺎ ﺿﺧﺎﻣت 2.5 ﺳﺎﻧت با نور و ﺗﺎ اﺑﻌﺎد ١٢٠*١٨٠ ﻗﺎﺑل اﺟراﺳت

لایت باکس

ﻻﯾت ﺑﺎﮐس ھﺎ: ﺳﺎﺧت اﻧواع ﻻﯾت ﺑﺎﮐس ﯾﮏ طرﻓه و دو طرﻓه ﺑﺎﻣﮭﺗﺎﺑﯽ و smd در ﻗطرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﻧﺎﺑر اﺑﻌﺎد و ﺳﻔﺎرش ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻗﺎﺑل اﺟراﻣﯾﺑﺎﺷد ١.ﻻﯾت ﺑﺎﮐس ١٣ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻓﻠﮑس و ﭘﺎرﭼه ﺑر ﺣﺳب ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ٢.ﻻﯾت ﺑﺎﮐس ٩ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺑﮏ ﻻﯾت ﺑرﺣﺳب ﻣﺗرﻣﺣﯾط ٣.ﻻﯾت ﺑﺎﮐس ٨ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﭘﺎرﭼه ﺑرﺣﺳب ﻣﺗرﻣرﺑﻊ ۴.ﻻﯾت ﺑﺎﮐس ۶ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺑﮏ ﻻﯾت ﺑرﺣﺳب ﻣﺗرﻣﺣﯾط ۵.ﻻﯾت ﺑﺎﮐس ﭼوﺑﯽ ﺑﺎﭼﺎپ ﺑﮏ ﻻﯾت ﺑرﺣﺳب ﻣﺗر ﻣﺣﯾط ۶.ﻻﯾت ﺑﺎﮐس ٩ﺳﺎﻧﺗﯽ ﺑﺎ رویه ﭘوﺳﺗر اﺳﻧپ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺑﮏ ﻻﯾت ﺑرﺣﺳب ﻣﺗرﻣﺣﯾط ٧.ﻻﯾت ﺑﺎﮐس داﯾره ﺑﺎ ﻗطر ۶٠ ﺳﺎﻧت

کانتر

میز کانتر نمایشگاهی 1*2 و 2*2 در دو مدل تاجدار و ساده به همراه چاپ با کیفیت و کیف برزنتی موجود می‌باشد.

سازه‌های سفارشی

ساخت انواع سفارشات شما در اسرع وقت

پوستر فریم

ﺳﺎزه ای ﻣﯾﺑﺎﺷد ک ﻣﯾﺗوان ﺑﺻورت ﻗﺎب ﭘوﺳﺗر بدون نور ﺧود را ﻧﺻب ﻧﻣﺎﯾﯾد.

پوستر اسنپ

شیرازه ای ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷد ک ﻣﯾﺗوانید ﭘوﺳﺗر ﺧود را از ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻ و ﭘایین ﻧﺻب ﻧﻣﺎﯾﯾد

پاپ آپ

استند پاپ آپ یک سازه کاربردی و قابل حمل است که جهت نصب آسان و قابلیت تعویض چاپ آن به یکی از محبوبترین سازه های نمایشگاهی تبدیل شده است و در دو مدل کرو و فلت همراه با کیف هاردکیس پاپ آپ +مگنت موجود می‌باشد. سایر روتین ما در ابعاد زیر می‌باشد: 3*1 3*2 3*3 3*4 3*5 3*6 همچنین دیگر ابعاد درخواستی شما مشتریان محترم نیز قابل اجراست.

استند کراس

استند ایکس : استند ایکس یکی از پرکاربرد ترین استند ھای نمایشگاھی در بین محصولات میباشد این سازه از ایستایی خوبی برخوردارست و بسیار ارزان بوده و با قابلیت تعویض چاپ بھ شما این امکان را میدھد ک بیشترین استفاده را از این سازه داشتھ باشید. سایزھای موجود ما ١٧٠*۶٠...٩٠*٢٠٠ میباشد کھ این سازه نیز با ابعاد درخواستی شما مشتریان قابل ساخت میباشد.

استند بروشور

این سازه در ابعاد A4 و A5 قابل ساخت می باشد.