لایت باکس

ﻻﯾت ﺑﺎﮐس ھﺎ: ﺳﺎﺧت اﻧواع ﻻﯾت ﺑﺎﮐس ﯾﮏ طرﻓه و دو طرﻓه ﺑﺎﻣﮭﺗﺎﺑﯽ و smd در ﻗطرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﻧﺎﺑر اﺑﻌﺎد و ﺳﻔﺎرش ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻗﺎﺑل اﺟراﻣﯾﺑﺎﺷد ١.ﻻﯾت ﺑﺎﮐس ١٣ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻓﻠﮑس و ﭘﺎرﭼه ﺑر ﺣﺳب ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ٢.ﻻﯾت ﺑﺎﮐس ٩ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺑﮏ ﻻﯾت ﺑرﺣﺳب ﻣﺗرﻣﺣﯾط ٣.ﻻﯾت ﺑﺎﮐس ٨ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﭘﺎرﭼه ﺑرﺣﺳب ﻣﺗرﻣرﺑﻊ ۴.ﻻﯾت ﺑﺎﮐس ۶ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺑﮏ ﻻﯾت ﺑرﺣﺳب ﻣﺗرﻣﺣﯾط ۵.ﻻﯾت ﺑﺎﮐس ﭼوﺑﯽ ﺑﺎﭼﺎپ ﺑﮏ ﻻﯾت ﺑرﺣﺳب ﻣﺗر ﻣﺣﯾط ۶.ﻻﯾت ﺑﺎﮐس ٩ﺳﺎﻧﺗﯽ ﺑﺎ رویه ﭘوﺳﺗر اﺳﻧپ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺑﮏ ﻻﯾت ﺑرﺣﺳب ﻣﺗرﻣﺣﯾط ٧.ﻻﯾت ﺑﺎﮐس داﯾره ﺑﺎ ﻗطر ۶٠ ﺳﺎﻧت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *